مقدمات

هاگتسد ندرک شوماخ/نشور

.دوش نشور هاگتسد ات دیراد هگن هیناث دنچ و دیهد راشف ار شوماخ/نشور دیلک

یور یاه‌لمعلاروتسد ،یا هناخراک تامیظنت هب ندنادرگزاب زا سپ ای راب نیلوا یارب هاگتسد ندرک نشور ماگنه

.دینک لابند ناتهاگتسد یزادنا‌هار یارب ار هحفص

.دینزب هبرض ندرک شوماخ یور سپس و دیراد هگن و دیهد راشف ار شوماخ/نشور دیلک ،هاگتسد ندرک شوماخ یارب

زا ،اه ناتسرامیب و اهامیپاوه دننام ،تسا عونمم میس یب یاه هاگتسد زا هدافتسا هک دیتسه یقطانم رد یتقو

.دینک یوریپ نیلوئسم طسوت هدش ملاعا تاروتسد و اهرادشه همه

هاگتسد هرابود یزادنا هار

نامزمه تروص هب ار ادص نازیم شهاک دیلک و شوماخ/نشور دیلک ،دش لاعفریغ ای داتفا راک زا امش هاگتسد رگا

.دوش یزادنا هار هرابود هاگتسد ات دیراد هگن و دیهد راشف هیناث 7 زا شیب

ﺍﺩﺻ ﻥﺍﺯﻳﻣ ﺵﻫﺎﮐ ﺩﻳﻠﮐ

ﺵﻭﻣﺎﺧ/ﻥﺷﻭﺭ ﺩﻳﻠﮐ

 

یسمل هحفص لرتنک

دناوت یم نکاس هتیسیرتکلا ژراش هیلخت .دینک یریگولج یکیرتکلا لیاسو ریاس اب یسمل هحفص سامت زا•

.دوش یسمل هحفص درکلمع صقن ثعاب

کون اب دایز راشف ای زیت ماسجا اب هبرض ندرک دراو زا ،یسمل هحفص هب همدص زا یریگولج یارب•

.دینک یراددوخ نآ یور ناتشگنا

.دنکن ییاسانش ار رگشیامن هحفص یجراخ یاه هبل رد یسمل یاه یدورو تسا نکمم هاگتسد•

ریوصت رییغت ثعاب تسا نکمم ینلاوط تدم یارب راک هب هدامآ تیعضو رد یسمل هحفص نداد رارق• شوماخ ار یسمل هحفص ،دینک یمن هدافتسا هاگتسد زا یتقو .دوش ریوصت ندش رات ای )هحفص ندش هایس(

.دینک

.دینک هدافتسا اه تشگنا زا ،یسمل هحفص زا هدافتسا ماگنه دوش یم هیصوت•

21