مقدمات

ندز هبرض

هحفص قیرط زا نتشون ای هحفص یور همکد کی نداد راشف ،تسرهف زا یدروم باختنا ،همانرب کی ندرک زاب یارب

.دینزب هبرض نآ یور ناتتشگنا اب ،یسمل دیلک

نتشاد هگن و ندز هبرض

.دینک ادیپ یسرتسد دوجوم یاه‌هنیزگ هب ات دیراد هگن هیناث 2 زا شیب و دینزب هبرض دروم کی یور

ندیشک

.دیشکب رظن دروم ناکم هب ار نآ و دیراد هگن و دینزب هبرض نآ یور ،دروم کی ییاجباج یارب

22