مقدمات

ندز هبرض راب ود

رارکت ار راک نیا ددجم هیلوا تلاح هب تشگزاب یارب .دوش ییامنگرزب ات دینزب هبرض ود ریوصت ای بو هحفص یور

.دینک

هحفص یور تشگنا ندیشک

یارب .دیشکب تسار ای پچ تمس هب ار دوخ تشگنا ،اه همانرب هحفص ای یلصا هحفص رد اه لنپ ریاس هدهاشم یارب

.دیشکب نییاپ ای لااب تمس هب ار دوخ تشگنا ،نیبطاخم تسرهف دننام ،تسیل کی ای بو هحفص کی رد تکرح

اه تشگنا ندرک کیدزن و ندرک رود

ار اه تشگنا .دوش ییامنگرزب نآ زا یشخب ات دینک رود مه زا ار دوخ تشگنا ود ریوصت ای هشقن ،بو هحفص یور

.دیوش جراخ ییامنگرزب تلاح زا ات دینک کیدزن مه هب

23