مقدمات

اه همانرب هحفص و یلصا هحفص نیب ییاجباج

هب تشگزاب یارب .دوش زاب اه همانرب هحفص ات دیشکب نییاپ ای لااب هب هحفص یور ار ناتتشگنا ،یلصا هحفص رد »تشگرب دیلک« ای »یلصا هحفص دیلک« ای .دیشکب نییاپ ای لااب هب اه همانرب هحفص یور ار ناتتشگنا ،یلصا هحفص

.دیهد راشف ار

ﺎﻫﻪﻣﺎﻧﺭﺑ ﻪﺣﻔﺻ

ﯽﻠﺻﺍ ﻪﺣﻔﺻ

اه همانرب ییاجباج

ار نآ ،رگید لنپ کی هب همانرب لاقتنا یارب .دیشکب دیدج ناکم هب ار نآ سپس و دیراد هگن و هدز هبرض یدروم یور

.دوش لقتنم رگید هحفص هب ات دیشکب هحفص رانک هب

سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض اه همانرب هحفص رد یدروم یور ،یلصا هحفص هب همانرب کی ربنایم ندوزفا یارب

.دوش یم هفاضا یلصا هحفص هب همانرب ربنایم .دیشکب هحفص نییاپ ای لااب هب ار نآ

.دینک لقتنم یلصا هحفص نییاپ رد عقاو یاهربنایم هیحان هب ار دربراک رپ یاه همانرب دیناوت یم نینچمه

اه هشوپ ندرک داجیا

.دینک یروآدرگ یزادنا هار و رتعیرس یسرتسد یارب ار هباشم یاهرازفا مرن و دینک داجیا هشوپ

یرگید همانرب یور ار نآ و دیراد هگن و هدز هبرض همانرب کی یور ،اه همانرب هحفص ای یلصا هحفص رد1 1

.دیشکب

25