فهرست مطالٜ

تامیظنت

یفرعم 104 تلااصتا 104 شزرل و اهادص 115 اه‌نلاعا 116 شيامن هحفص 116

هنیمز‌سپ یاه‌حرط و اه‌سکع 117 هتفرشیپ یاه‌یگژیو 118 هاگتسد یرادهگن و سیورس 120 اه‌همانرب 122 تینما و لفق هحفص 122

اه‌باسح و Cloud 130 Google 132 یسرتسد تیلباق 132 یمومع تیریدم 133

رازفا مرن یروآزور هب 134 ربراک یامنهار 134 نفلت هرابرد 134

همیمض

یبای بیع 135

3