مقدمات

.دوش زاب هحفص ات دینک دراو دامن ای ددع ،رتکاراک راهچ لقادح اب ار روبع زمر کی :دورو زمر

.دینکن نییعت هحفص لفق یارب یشور :مادکچیه

هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک تبث ،هحفص لفق ندرک زاب یارب ار دوخ یاه تشگنا رثا :تشگنا رثا

.دینک هعجارم تشگنا رثا صیخشت

،دیسرب دورو یارب شلات دادعت فقس هب و دینک دراو تسردان مهرس تشپ راب نیدنچ ار ندرکزابدک رگا

یور ،اه همانرب هحفص رد .دنک یناشنزاب ار هناخراک تامیظنت هک دینک میظنت ار دوخ هاگتسد دیناوت‌یم هناخراک یناشنزاب یور سپس و دینزب هبرض نمیا لفق تامیظنت تینما و لفق هحفص تامیظنت

.دوش لاعف ات دینزب هبرض راکدوخ

Always On Display

هدهاشم شوماخ شیامن هحفص یور ار یقیسوم شخپ لرتنک ای میوقت ای تعاس نوچ یتاعلاطا دیناوت یم هشیمه امش

.دینک

.دینک کچ ار هدش در یاه سامت ای اه مایپ نوچمه ،دیدج یاه نلاعا دیناوت یم نینچمه

.دوشن ینابیتشپ اه هاگتسد یضعب رد تسا نکمم یگژیو نیا

تسا شوماخ هحفص هک ینامز اه نلاعا ندرک زاب

رگا یتح دوش یم هداد ناشن هحفص رد نلاعا دامن ،دینک یم تفایرد همانرب نلاعا ای هتفر تسد زا سامت ،مایپ یتقو

.دینزب هبرض نلاعا دامن یور رب راب ود دوخ تشگنا اب نآ نلاعا هدهاشم یارب .دشاب شوماخ هحفص

30