مقدمات

.دینک زاب ار نآ لفق دیاب اه نلاعا ندید یارب ،دشاب لفق هحفص رگا

شیامن هحفص رد هشیمه یگژیو یارب ینامز همانرب میظنت

سپس و دینزب هبرض Always On Display تینما و لفق هحفص تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

ودینزب هبرض ینامز همانرب میظنت یور ،سپس .دوش لاعفریغ ات دینزب هبرض دوش هداد شیامن هشیمه دیلک یور

.دینک میظنت ار نایاپ نامز و عورش نامز

تسا شوماخ هحفص هک ینامز یقیسوم شخپ ندرک لرتنک

.دشاب هحفص ندرک نشور هب زاین هکنیا نودب دینک لرتنک ار یقیسوم شخپ تسا شوماخ هحفص هک ینامز دیناوت یم

FaceWidget یاهرازبا و تاعلاطا تینما و لفق هحفص تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض یقیسوم هدننک لرتنک یور سپس و دینزب هبرض FaceWidgets

.دینزب هبرض راب ود تعاس یور ،تسا شوماخ شیامن هحفص هک ینامز رد یقیسوم هرابود شخپ لرتنک یارب2 2

.دینزب هبرض اهدامن یور ،هرابود شخپ لرتنک یارب3 3

31