مقدمات

:تراک میس ود یاه لدم

.ﺕﺎﻣﻳﻅﻧﺗ ﻥﺩﺭﮐ ﺯﺎﺑ

.ﺕﺭﺎﮐ ﻡﻳﺳ ﯽﮔژﻳﻭ ﻪﺑ ﻁﻭﺑﺭﻣ ﺕﺎﺣﻳﺟﺭﺗ ﻪﺑﺭﺿ ﺕﺭﺎﮐ ﻡﻳﺳ ﺭﻳﺩﻣ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ یﺍﺭﺑ

.ﺩﻳﻧﺯﺑ

.ﺩﻭﺟﻭﻣ ﺕﺎﻧﻼﻋﺍ ﻡﺎﻣﺗ ﻑﺫﺣ

ﻊﻳﺭﺳ ﻡﻳﻅﻧﺗ یﺎﻫ ﻪﻣﮐﺩ

یﻭﺭ ﻥﺩﺯ ﻪﺑﺭﺿ ﺎﺑ ﻑﻠﺗﺧﻣ ﺕﺎﻣﺍﺩﻗﺍ ﻡﺎﺟﻧﺍ

.ﻥﻼﻋﺍ ﮏﻳ

.ﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺭﺑ ﺯﺍ ﺎﻫ ﻥﻼﻋﺍ ﻥﺩﺭﮐ ﺩﻭﺩﺳﻣ

عیرس میظنت یاه همکد زا هدافتسا

همکد ات دیورب نییاپ هب نلاعا لنپ رد .دینزب هبرض عیرس میظنت یاه همکد یور ،صاخ یاه یگژیو ندرک لاعف یارب

.دینیبب یرتشیب یاه

هگن و دینزب هبرض یا ‌همکد یور رگا .دینزب هبرض همکد ره ریز رد عقاو نتم یور ،یگژیو تامیظنت رییغت یارب

.دینک هدهاشم ار رتشیب تایئزج اب یتامیظنت دیناوت‌یم ،دیراد

ار نآ سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض یا همکد یور ،هدرک سمل ار همکد بیترت ،اه همکد بیترت رییغت یارب

.دیشکب یرگید ناکم هب

33