مقدمات

نتم ندرک دراو

دیلک هحفص نامدیچ

تروص هب دیلک هحفص کی ،دینک یم دراو رگید دراوم و تشاددای داجیا ،مایپ لاسرا یارب ار ینتم هک یماگنه

.دوش‌یم نایامن راکدوخ

زا یکی هب ار نتم نابز دیاب ،نتم ندرک دراو یارب .دوش یمن ینابیتشپ اه نابز زا یضعب رد نتم یدورو

.دیهد رییغت هدش ینابیتشپ یاه نابز

ﻪﮑﻧﻳﺍ یﺍﺭﺑ .گﺭﺯﺑ ﻑﻭﺭﺣ ﻥﺩﺭﮐ ﺩﺭﺍﻭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﯽﻠﺑﻗ ﻪﺗﺷﻭﻧ ﻑﺫﺣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻥﺁ یﻭﺭ ﺭﺎﺑﻭﺩ ،ﺩﺷﺎﺑ گﺭﺯﺑ ﻑﻭﺭﺣ ﻪﻣﻫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﺯﺑ ﻪﺑﺭﺿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺎﻫﺩﺎﻣﻧ ﻥﺩﺭﮐ ﺩﺭﺍﻭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.یﺩﻌﺑ ﻁﺧ ﻪﺑ ﻥﺗﻓﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ ﺕﺎﻣﻳﻅﻧﺗ ﺭﻳﻳﻐﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻥﺩﺭﮐ ﺩﺭﺍﻭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یدورو نابز نداد رییغت

.دینک باختنا ار هدافتسا یارب رظن دروم یاه‌نابز سپس و هتفر یدورو یاه‌نابز تیریدم عون و نابز هب یدورو نابز ،هلصاف دیلک یور تسار ای پچ تمس هب تشگنا ندیشک اب دیناوت‌یم ،دینک باختنا ار نابز دنچ ای ود رگا

.دیهد رییغت ار

دیلک هحفص نامدیچ رییغت

یارب ار دیلک هحفص یاه‌نامدیچ زا یکی سپس و ،دینک باختنا ار نابز کی ،دینزب هبرض عون و نابز یور

.دینک باختنا هدافتسا

هبرض راب نیدنچ هطوبرم دیلک یور ،نتشون یارب .دراد رتکاراک راهچ ای هس دیلک کی 3x4 دیلک هحفص رد

.دوش هتشون رظن دروم رتکاراک ات دینزب

34