مقدمات

دیلک هحفص یاه یگژیو ریاس

نکمم ،هدافتسا دروم درکلمع نیرخآ هب هتسب .دیراد هگن و دینزب هبرض یور ،رگید یاهدرکلمع زا هدافتسا یارب

.دنوش رهاظ دامن یاج هب یرگید یاهدامن تسا

.ندرک تبحص قیرط زا نتشون :

.ﯽﺗﻭﺻ یﺩﻭﺭﻭ ﺕﺎﻣﻳﻅﻧﺗ ﺭﻳﻳﻐﺗ

ﻪﺑ ﻥﺗﻣ ﻥﺩﺭﮐ ﺩﺭﺍﻭ ﺭﺩ ﺙﮑﻣ ﺎﻳ ﻉﻭﺭﺷ

.ﺍﺩﺻ ﻪﻠﻳﺳﻭ

.دینک هفاضا دروب پیلک زا ار دروم کی :

.کتروص جرد :

.دیهد رییغت یتسد کی درکلمع یارب ار دیلک هحفص :

.دیلک هحفص تامیظنت رییغت :

)Copy & Pasting( قاصلا و یپک

.دیراد هگن و دینزب هبرض نتم یور1 1

.دینزب هبرض همه باختنا یور ،نتم لک باختنا یارب ای دیشکب ار ای ،رظن دروم نتم باختنا یارب2 2

.دینزب هبرض ندیرب ای یپک یور3 3

.دوش یم یپک دروب پیلک رد هدش باختنا نتم

.دینزب هبرض قاصلا یور و دیراد هگن و دینزب هبرض رظن دروم لحم رد ،نتم ندرک دراو یارب4 4

.دینک باختنا ار نتم و دینزب هبرض دروب پیلک یور ،دیا هدرک یپک ًلابق هک ینتم ندرک دراو یارب

35