مقدمات

تغل گنهرف

.دینک هاگن تغل گنهرف رد ار تاغل ینعم ،بو تاحفص رورم هلمج زا صاخ یاه تیلباق زا هدافتسا ماگنه

.دیراد هگن و دینزب هبرض ،دینیبب تغل گنهرف رد دیهاوخ یم هک یا هملک یور1 1

رظن دروم نتم ات دیشکب ار ای ،تسا هدشن باختنا دینک هاگن تغل گنهرف رد دیهاوخ یم هک یا هملک رگا

.دوش باختنا

.دینزب هبرض اه هنیزگ تسرهف رد تغل گنهرف رتشیب یور2 2

رانک رد تاغل گنهرف تیریدم هب لاقتنا یور ،هدشن بصن هاگتسد یور لبق زا یتغل گنهرف رگا

.دینزب هبرض نآ دولناد یارب رظن دروم تغل گنهرف

.دینک هدهاشم تغل گنهرف هرجنپ رد ار ینعم3 3

.دینزب هبرض فیرعت یور ،رتشیب فیراعت هدهاشم یارب .دینزب هبرض یور ،هحفص مامت یامن هب رییغت یارب یوجتسج یور ای دوش هفاضا نات هقلاع دروم تاملک تسیل هب هملک ات دینزب هبرض یور ،تایئزج یامن رد

.دینک هدافتسا وجتسج ترابع کی ناونع هب هملک نیا زا ات دینزب هبرض بو

)Screen Shot( شیامن هحفص زا یرادربسکع

.دیریگب سکع شیامن هحفص زا دینک‌یم هدافتسا هاگتسد زا هک یماگنه

رد ار هدش هتفرگ ریواصت دیناوت یم .دیراد هگن و دیهد راشف نامزمه ار شوماخ/نشور دیلک و یلصا هحفص دیلک

.دینک هدهاشم یرلاگ

.تسین نکمم هحفص زا یرادربسکع ،اه یگژیو و اه همانرب یضعب زا هدافتسا ماگنه

اه‌همانرب ندرک زاب

.دوش زاب ات دینک باختنا ار همانرب کی دامن اه همانرب هحفص ای یلصا هحفص رد

همانرب کی هرجنپ و دینزب هبرض یور ،هدش هدافتسا ًاریخا یاه همانرب تسرهف زا یا همانرب ندرک زاب یارب

.دینک باختنا ار ریخا

همانرب نتسب

هتسب همانرب ات دیشکب پچ ای تسار تمس هب ار ریخا همانرب هرجنپ ای دینزب هبرض یور و دینزب هبرض یور

.دینزب هبرض همه نتسب یور ،ارجا لاح رد یاه همانرب همه نتسب یارب .دوش

36