مقدمات

نما هشوپ

یفرعم

تظفاحم نارگید یسرتسد ربارب رد امش یاه تشاددای و اه سکع دننام یصوصخ یاوتحم و اه همانرب زا نما هشوپ

.دیراد هگن نمیا ار نات یصوصخ یا همانرب و اوتحم ،تسین لفق ناتهاگتسد یتقو یتح دیناوت یم .دنک یم

قیرط زا دنناوت یمن نما هشوپ رد دوجوم تاعلاطا .تسا هناگادج و نما هظفاح هیحان کی نما هشوپ شلات .دنوش لقتنم یرگید هاگتسد هب Wi-Fi Direct ای USB دننام هدشن دییأت یراذگ کارتشا یاه شور هشوپ و دوش یم نما هشوپ راکدوخ ندش لفق بجوم رازفا مرن رییغت ای لماع متسیس یزاس یشرافس یارب یرگید نما ناکم رد اه هداد نآ زا ًامتح ،نما هشوپ رد هداد هریخذ زا لبق .دوش یم یسرتسد لباقریغ

.دینک یریگ نابیتشپ

37