مقدمات

اه همانرب ندوزفا

.دینک هفاضا نما هشوپ رد هدافتسا یارب ار یا همانرب

.دینزب هبرض نما هشوپ یور ،»اه‌همانرب هحفص« رد1 1

.دینزب هبرض اه‌همانرب ندوزفا یور2 2

.دینزب هبرض ندوزفا یور و دینزب تملاع ار هاگتسد رد هدش بصن یاه همانرب زا یرتشیب دادعت ای کی3 3

.دینزب هبرض PLAY STORE زا دولناد یور ،Play هاگشورف زا اه همانرب بصن یارب

.دینزب هبرض GALAXY APPS زا دولناد یور ،Galaxy Apps زا اه همانرب بصن یارب

نما هشوپ زا اه همانرب فذح

.دینزب هبرض فذح یور سپس و دینزب تملاع ار اه همانرب ،دینزب هبرض اه‌همانرب شیاریو یور

باسح ندوزفا

نما هشوپ یاه همانرب اب یزاس ماگمه تهج ار ناتیاه باسح ریاس ای ،Google باسح و Samsung account

.دینک هفاضا

.دینزب هبرض نما هشوپ یور ،»اه‌همانرب هحفص« رد1 1

.دینزب هبرض باسح ندوزفا اه‌باسح تاميظنت یور2 2

.دینک باختنا باسح سیورس کی3 3

.دییامن لابند باسح میظنت لیمکت یارب ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد4 4

نما هشوپ ندرک یفخم

.دینک یفخم اه همانرب هحفص زا ار "نما هشوپ" ربنایم دیناوت یم

.دینزب هبرض نما هشوپ یور ،»اه‌همانرب هحفص« رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض نما هشوپ شیامن دیلک یور و دینزب هبرض تاميظنت یور2 2

هشوپ تینما و لفق هحفص تامیظنت یور ،دینک زاب ار اه همانرب هحفص ،نما هشوپ ربنایم ددجم شیامن یارب

.دوش لاعف ات دینزب هبرض نما هشوپ شیامن دیلک یور سپس و دینزب هبرض نما

39