تامدقم

هیلوا تاکن

هچرتفد نیا ،لوصحم زا حیحص هدافتسا هوحن و ینمیا تاکن زا یهاگآ یارب دوخ هاگتسد زا هدافتسا زا لبق ًافطل

.دیناوخب تقد هب ار امنهار

.دنا هدش هئارا هاگتسد ضرف شیپ تامیظنت ساسا رب تاحیضوت•

هاگتسد اب بلاطم یضعب تسا نکمم ،هاگتسد رازفا مرن ای لدم تاصخشم ،سیورس هدنهد هئارا ،هیحان هب هتسب•

.دشاب هتشاد قرف امش

ریثأت هاگتسد ییاراک رب ،دنتسه RAM و CPU زا دح زا شیب هدافتسا دنمزاین هک ینیگنس تایوتحم یخرب• طیحم و هاگتسد تاصخشم هب ،دنتسه تایوتحم اب طابترا رد هک ییاهرازفا مرن صقن یب یارجا .تشاد دنهاوخ

.دراد یگتسب هدافتسا

یتیلوئسم رگید یاه تکرش طسوت هدش هضرع یاه همانرب زا یشان یدرکلمع تلاکشم لابق رد گنوسماس•

.درادن

لماع متسیس ای تامیظنت رد یراکتسد لیلدب هدش داجیا یاه یراگزاسان ای یدرکلمع تلاکشم لوئسم گنوسماس• همانرب ای و هاگتسد ندرکنراک تسرد بجوم تسا نکمم لماع متسیس یور رب هاوخلد تارییغت لامعا .تسین

.دوش نآ یاه

هدافتسا یارب هاگتسد نیا رد دوجوم تایوتحم ریاس و اه سکع ،هنیمز سپ ریواصت ،یتوص عبانم ،رازفا مرن• هخسن قح نیناوق ضقن ،هریغ و یراجت دصاقم یارب بلاطم نیا زا هدافتسا و جارختسا .دنراد زوجم دودحم

.تسا ناربراک هدهع رب تایوتحم نیا زا ینوناقریغ هدافتسا تیلوئسم .دوش یم بوسحم یرادرب

یزاس ماگمه ،دولناد و دولپآ ،یناسر مایپ دننام ،هارمه تنرتنیا یاه سیورس زا هدافتسا یارب تسا نکمم• ،نیگنس تایوتحم لاقتنا یارب .دیوش یفاضا یاه هنیزه لمحتم یبایناکم یاه سیورس زا هدافتسا ای راکدوخ

.دینک هدافتسا Wi-Fi زا دوش یم هیصوت

ینابیتشپ رگید ،یلبق علاطا نودب تسا نکمم و دنوش یم یناسر زور هب ،هاگتسد هارمه ضرف شیپ یاه همانرب•

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،دیراد یلاؤس هاگتسد هارمه هدش هئارا یاه همانرب هرابرد رگا .دنوشن

.دیریگب سامت طوبرم سیورس ناگدنهد هئارا اب ،ربراک طسوت هدش بصن یاهرازفا مرن دروم رد

تسردان درکلمع ثعاب تسا نکمم ،یمسرریغ عبانم زا اهرازفا مرن بصن ای هاگتسد لماع متسیس رد رییغت• زا امش هدافتسا زوجم همانقفاوت فلاخ رب تامادقا نیا .دوش تاعلاطا نتفر تسد زا و ندش شودخم ای هاگتسد

.دنک یم لطاب ار هاگتسد همان تنامض و هدوب گنوسماس

4