مقدمات

نمیا هشوپ یبایزاب و یریگ نابیتشپ

Samsung Cloud رد Samsung account زا هدافتسا اب ار "نمیا هشوپ" رد دوجوم یاه همانرب و اوتحم

.دینک یناشنزاب ًادعب ار اهنآ و دیریگب نابیتشپ

تاعلاطا زا نابیتشپ هخسن هیهت

.دینزب هبرض نما هشوپ یور ،»اه‌همانرب هحفص« رد1 1

.دینزب هبرض یبایزاب و یریگ‌نابیتشپ تاميظنت یور2 2

.دیوش دوخ Samsung account دراو و دینک تبث و دینزب هبرض نما هشوپ یاه هداد زا نابیتشپ یور3 3

.دینزب هبرض نما هشوپ یاه هداد زا نابیتشپ یور4 4

.دینزب هبرض دوش یریگ‌نابیتشپ یور و دینزب کیت دیریگب نابیتشپ دیهاوخ یم هک ار یدراوم5 5

.دوش یم هیهت نابیتشپ هخسن Samsung Cloud رد اه هداد زا

تاعلاطا یبایزاب

.دینزب هبرض نما هشوپ یور ،»اه‌همانرب هحفص« رد1 1

.دینزب هبرض یبایزاب و یریگ‌نابیتشپ تاميظنت یور2 2

.دینزب هبرض نابیتشپ دراوم یبایزاب یور3 3

.دینزب هبرض یبایزاب یور و دینک باختنا دوش یبایزاب دیهاوخ یم هک ار یهاگتسد و تاعلاطا عون4 4

.دش دهاوخ یبایزاب امش هاگتسد رد هدش یریگ نابیتشپ یاه هداد

40