مقدمات

هحفص کیکفت تلاح

.دینزب هبرض یور ،ریخا هدش هدافتسا یاه همانرب تسرهف ندرک زاب یارب1 1

.دینزب هبرض ریخا یاه همانرب زا هرجنپ کی رد یور و دیورب نییاپ ای لااب تمس هب هحفص یور تشگنا اب2 2

.دوش یم یزادنا هار یناقوف هرجنپ رد هدش باختنا همانرب

.دینک باختنا ارجا یارب یرگید همانرب ات دیشکب نییاپ ای لااب تمس هب ،ینییاپ هرجنپ رد3 3

رتشیب یاه همانرب یور ،دنرادن رارق هدش هدافتسا ًاریخا یاه همانرب تسیل رد هک ییاه همانرب یارجا یارب

.دینک باختنا ار یا همانرب و دینزب هبرض

42