مقدمات

اه هنیزگ ریاس زا هدافتسا

.دینزب هبرض همانرب یاه‌هرجنپ نیب راون یور ،رتشیب یاه هنیزگ هب یسرتسد یارب

ﺎﺟﺑﺎﺟ ﺍﺭ ﻪﻣﺎﻧﺭﺑ یﺎﻫ ﻩﺭﺟﻧﭘ ﻥﺎﮑﻣ

.ﺩﻳﻧﮐ

.ﺩﻳﺩﻧﺑﺑ ﺍﺭ ﻩﺩﺷ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ ﻥﻭﻧﮐﺍ ﻪﻣﺎﻧﺭﺑ

هرجنپ هزادنا میظنت

.دینک میظنت ار اه هرجنپ هزادنا ات دیشکب نییاپ ای لااب ار همانرب یاه هرجنپ نیب راون

43