مقدمات

Samsung account

یفرعم

سیورس عاونا زا دهد یم هزاجا امش هب هک تسا هچراپکی باسح سیورس کی امش Samsung account تبث زا دعب .دیربب هرهب دوش یم هئارا گنوسماس تیاس بو و نویزیولت ،اه لیابوم طسوت هک گنوسماس یاه دهد‌یم هئارا گنوسماس هک ییاه همانرب زا ،دوخ باسح هب ندش دراو نودب دیناوت یم ،Samsung account

.دینک هدافتسا

.دینک داجیا ناتدوخ لیمیا سردآ اب ار دوخ Samsung account

تیاس ،تسا هدافتسا لباق امش Samsung account اب هک ییاه سیورس تسیل یسررب یارب ،Samsung account دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک دیدزاب ار account.samsung.com

گنوسماس کارتشا اه باسح اه‌باسح و Cloud‏تامیظنت یور و دینک زاب ار اه همانرب هحفص

.دینزب هبرض امنهار

Samsung account تبث

دیدج Samsung account کی تبث

.دینک داجیا یکی دیاب ،دیرادن Samsung account رگا

.دینزب هبرض باسح ندوزفا اه باسح اه‌باسح و Cloud‏تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض کارتشا داجیا گنوسماس کارتشا یور2 2

.دییامن لابند باسح داجیا دنیآرف لیمکت یارب ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد3 3

دوجوم Samsung account کی تبث

.دینک تبث دوخ هاگتسد رد ار نآ ،دیراد Samsung account رگا

.دینزب هبرض باسح ندوزفا اه باسح اه‌باسح و Cloud‏تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض متسیس هب دورو گنوسماس کارتشا یور2 2

.دینزب هبرض متسیس هب دورو یور سپس و دینک دراو ار دوخ روبع زمر و لیمیا سردآ3 3

هبرض ؟دیدرک شومارف ار دوخ دورو زمر ای هسانش یور ،دیا هدرک شومارف ار دوخ باسح تاعلاطا رگا تاعلاطا دیناوت‌یم ،دینک دراو ار هحفص یور هدش هداد شیامن ینمیا دک و زاین دروم تاعلاطا یتقو .دینزب

.دینک ادیپ ار دوخ باسح

46