مقدمات

.دننک تفایرد هیدییأت )FCC( "لاردف تاطابترا هتیمک" زا اه هاگتسد زا یضعب تسا مزلا ،لدم ای هقطنم هب هتسب• ،FCC هسانش هدهاشم یارب .دینیبب ار هاگتسد FCC هسانش دیناوت یم ،دشاب FCC دییأت دروم ناتهاگتسد رگا

.دینزب هبرض یرتاب تاعلاطا نفلت هرابرد هب و دینک ارجا ار تامیظنت همانرب

ییامنهار یاهدامن

دراد دوجو نارگید ای و ناتدوخ یگدید بیسآ لامتحا هک یعقاوم :راطخا

دراد دوجو لیاسو ریاس ای و امش هاگتسد ندید بیسآ لامتحا هک یعقاوم :رادشه

تاعلاطا ریاس ای هدافتسا یاهدنفرت ،تاکن :هجوت

اه لح هار و هاگتسد دح زا شیب ندش مرگ طیارش

دوش یم مرگ یرتاب ژراش نامز هاگتسد هک ینامز

تسا نکمم ،عیرس ژراش ای میس یب ژراش تدم رد .دنوش مرگ رژراش و هاگتسد تسا نکمم ،ندرک ژراش ماگنه درکلمع لومعم هدودحم رد و درادن یرثا هاگتسد درکلمع ای رمع لوط رب تلاح نیا .دشاب رت مرگ سمل نامز هاگتسد

.دنک فقوتم ار ندرک ژراش ،رژراش تسا نکمم ،دش مرگ رایسب یرتاب رگا .دراد رارق هاگتسد

5