مقدمات

:دینک هدافتسا ریز یاه هنیزگ زا دیناوت یم نینچمه

اب ار یسرتسد دک و کنیل و دینک دولپآ گنوسماس یزاس هریخذ رورس رد ار اوتحم :Link Sharing• نیا زا هدافتسا یارب .دنتسین هریخذ ناتنیبطاخم تسرهف رد رگا یتح ،دیراذگب کارتشا هب دوخ نیبطاخم

.دشاب هدش دییأت امش نفلت هرامش دیاب ،یگژیو

شور هدش هداد شیامن یاوتحم ،میس یب لاصتا قیرط زا :Smart View‏نویزیولت رد اوتحم هدهاشم

.دینک هدهاشم رتگرزب هحفص کی یور رب ار دوخ هاگتسد

یاه هنیزگ لنپ رد دیا هتشاد سامت اهنآ اب هک یدارفا ،دیشاب هتشاد یراذگ کارتشا ای طابترا هقباس یتقو دامن ،هطوبرم همانرب قیرط زا اهنآ اب میقتسم یراذگ کارتشا یارب .دنوش یم هداد ناشن یراذگ کارتشا

تامیظنت یور ،دینک زاب ار اه همانرب هحفص ،تسین لاعف یگژیو نیا رگا .دینک باختنا ار صخش

.دوش لاعف ات دینزب هبرض میقتسم کارتشا دیلک یور سپس ،دینزب هبرض هتفرشیپ یاه‌یگژیو

.دییامن لابند نارگید اب سکع یراذگ کارتشا هب یارب ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد4 4

دولناد ای هدهاشم یارب .دوش یم رهاظ اهنآ ه هاگتسد یور ینلاعا ،دش لاسرا ناگدنریگ ه هاگتسد هب ریوصت یتقو

.دینزب هبرض نلاعا یور ریوصت

یرارطضا تلاح

اهدرکلمع و اه همانرب زا یخرب .دیهد رارق یارطضا تلاح یور ار هاگتسد دیناوت یم یرتاب فرصم شهاک یارب هب نات یلعف ناکم تاعلاطا لاسرا ،یرارطضا سامت زا دیناوت یم ،یرارطضا تلاح رد .دش دنهاوخ دودحم

.دینک هدافتسا رگید دراوم و یرارطضا رادشه ندروآرد ادص هب ،نارگید

.دینزب هبرض یرارطضا تلاح یور سپس و دیراد هگن و هداد راشف ار شوماخ/نشور دیلک

هدنامیقاب هدافتسا نامز .تسا یرتاب یورین ندش مامت زا لبق هدنامیقاب نامز رگناشن هدنامیقاب هدافتسا نامز

.دشاب توافتم درکراک طیارش و هاگتسد تامیظنت هب هتسب تسا نکمم

یرارطضا تلاح یزاس‌لاعفریغ

/نشور دیلک ،ای .دینزب هبرض یرارطضا تلاح ندرک لاعفریغ یور ،یرارطضا تلاح ندرک لاعفریغ یارب

.دینزب هبرض یرارطضا تلاح یور سپس و دیراد هگن و هداد راشف ار شوماخ

53