اه همانرب

اه‌همانرب فذح ای بصن

Galaxy Apps

Samsung Galaxy یاه هاگتسد هژیو یاه همانرب دیناوت یم .دینک هدافتسا اه همانرب دولناد و دیرخ یارب همانرب نیا زا

.دینک دولناد ار

.دینزب هبرض Galaxy Apps Samsung یور اه همانرب هحفص رد

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم همانرب نیا

اه همانرب بصن

.دینزب هبرض وجتسج تمسق یور رظن دروم هملک یوجتسج یارب ای دینک رورم یدنب هقبط بسح رب ار اه همانرب

.دینزب هبرض بصن یور ،ناگیار یاه‌همانرب دولناد یارب .دینک باختنا نآ تاعلاطا هدهاشم یارب ار همانرب کی لابند ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد و دینزب هبرض تمیق یور ،ناگیارریغ یاه‌همانرب دولناد و یرادیرخ یارب

.دییامن

باختنا ار اه همانرب راکدوخ یناسرزور هب تامیظنت ،راکدوخ یناسرزور‌هب تامیظنت رییغت یارب

.دینزب هبرض رظن دروم هنیزگ یور رب و هدرک

Play هاگشورف

.دینک هدافتسا اه همانرب دولناد و دیرخ یارب همانرب نیا زا

.دینزب هبرض Play هاگشورف یور اه همانرب هحفص رد

اه همانرب بصن

.دینک وجتسج رظن دروم هملک ساسارب ار اه نآ ای دینک رورم یدنب هقبط ساسارب ار اه همانرب

.دینزب هبرض بصن یور ،ناگیار یاه‌همانرب دولناد یارب .دینک باختنا نآ تاعلاطا هدهاشم یارب ار همانرب کی لابند ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد و دینزب هبرض تمیق یور ،ناگیارریغ یاه‌همانرب دولناد و یرادیرخ یارب

.دییامن

ار اه‌همانرب راکدوخ یناسرزور‌هب تامیظنت ،راکدوخ یناسرزور‌هب تامیظنت رییغت یارب

.دینک باختنا ار رظن دروم هنیزگ سپس و هدرک باختنا

54