ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

یللملا نیب سامت یرارقرب

.دینزب هبرض یور ،دشن نایامن هحفص یور دیلک هحفص رگا1 1

.دوش رهاظ + تملاع ات دیراد هگن و هدز هبرض 0 یور2 2

.دینزب هبرض یور سپس و هدرک دراو ار نفلت هرامش و رهش دک ،روشک دک :تراک میس کت یاه لدم 3 3

هبرض ای یور سپس و هدرک دراو ار نفلت هرامش و هقطنم دک ،روشک دک :تراک میس ود یاه لدم

.دینزب

اه سامت تفایرد

سامت هب ییوگخساپ

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

سامت کی ندرک در

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

.دیشکب لااب تمس هب ار ندرک در مایپ راون ،یدورو سامت ندرک در زا دعب مایپ لاسرا یارب

تاميظنت نفلت یور و دینک زاب ار اه همانرب هحفص ،سامت در یارب فلتخم یاه مایپ داجیا یارب

.دینزب هبرض یور سپس و دینک دراو ار یمایپ ،دینزب هبرض سامت ندرک در عیرس یاه‌مایپ

خساپ یب یاه سامت

نلاعا لنپ ،خساپ یب یاه سامت تسرهف یارب .دوش یم رهاظ تیعضو راون رد دامن ،تفر تسد زا یسامت رگا ار خساپ یب یاه سامت ات دینزب هبرض ریخا نفلت یور ،اه همانرب هحفص رد ،رگید یشور رد .دینک زاب ار اه

.دینک هدهاشم

58