ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

اه نفلت هرامش ندرک دودسم

.دینک دودسم ار دیا هدرک هفاضا دوخ یاه هدشدودسم تسیل هب هک ییاه هرامش زا یتفایرد یاه سامت

.دینزب هبرض اه‌هرامش دادسنا تاميظنت نفلت یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض دش ماجنا یور سپس و دینک باختنا ار نیبطاخم ،دینزب هبرض یور2 2 ار نفلت هرامش کی ،دینزب هبرض دینک دراو ار نفلت هرامش یور ،یتسد روط هب هرامش کی ندرک دراو یارب

.دینزب هبرض

یور سپس و ،دینک دراو

سامت شرازگ رد اه سامت .درک دیهاوخن تفایرد ینلاعا ،دوش هتفرگ سامت امش اب هدش دودسم یاه هرامش زا یتقو

.دش دنهاوخ تبث

،یگژیو نیا ندرک لاعف یارب .دینک دودسم ار سانشان یاه هرامش زا یدورو یاه سامت دیناوت یم امش

.دینزب هبرض سانشان ناگدنریگ‌سامت ندرکدودسم یور

سامت نیح رد سرتسد رد یاه تیلباق

یتوص سامت نیح رد

:دنتسه سرتسد رد ریز تامادقا

.رتشیب یاه هنیزگ هب یسرتسد :

.مود سامت ندرک رارقرب :سامت ندوزفا

.ادص ندرک رتشیب :رتشیب یادص

.دینک تبحص نآ هلیسوب ،تسا لصو هاگتسد هب ثوتولب تسده رگا :ثوتولب

.دیراد هگن رود دوخ شوگ زا ار هاگتسد ،وگدنلب زا هدافتسا ماگنه .وگدنلب ندرک لاعفریغ ای لاعف :وگدنلب

.دیلک هحفص ندرک هتسب ای زاب :ناهنپ / دیلک هحفص

.دونشب ار امش یادص دناوتن لباقم فرط ات دنک یم شوماخ ار نوفورکیم :توکس تلاح

.سامت هب نداد نایاپ :

59