مقدمات

:دیهد ماجنا ار ریز تامادقا دوش یم مرگ هاگتسد هک ینامز

ودوش کنخ هاگتسد ات دینامب رظتنم .دیدنبب ار ارجا لاح رد یاه همانرب و هدرک ادج هاگتسد زا ار رژراش•

.دینک ژراش ار هاگتسد ًاددجم سپس

USB لباک .دشاب هدید همدص لصتم USB لباک دناوت یم نآ تلع ،دوش یم مرگ هاگتسد نییاپ تمسق رگا•

.دینک ضیوعت گنوسماس دییأت دروم لباک کی اب ار هدید همدص

نیب ار یسیطانغم یاه تراک و ابرنهآ ،یزلف یایشا دننام یجراخ یایشا ،میس یب رژراش زا هدافتسا ماگنه•

.دیهدن رارق میس یب رژراش و هاگتسد

.تسا دوجوم ینابیتشپ تحت یاه‌لدم رد طقف عیرس ندرک ژراش روظنم هب میس‌یب ژراش

دوش یم مرگ هدافتسا نمض هاگتسد هک ینامز

هدافتسا ینلاوط نامز تدم یارب اهنآ زا ای دنراد زاین یرتشیب یورین هب هک ییاه همانرب ای اه یگژیو زا هدافتسا نامز یتدم و دیدنبب ار ارجا لاح رد یاه همانرب .دوش مرگ ًاتقوم یرتاب رتشیب فرصم لیلد هب هاگتسد تسا نکمم ،دینک یم

.دینکن هدافتسا هاگتسد زا

هک ییاه‌همانرب و اهدرکراک هب هتسب .دوش یم ناونع دوش مرگ هاگتسد تسا نکمم هک یطیارش زا ییاه هنومن ریز رد

.دوشن امش هاگتسد لدم لماش اه‌لاثم نیا تسا نکمم ،دینک‌یم هدافتسا اه هداد یبایزاب نامز ای دیرخ زا دعب هیلوا میظنت تدم رد•

گرزب یاه لیاف دولناد نامز•

هدافتسا یرتشیب نامز تدم یارب اه همانرب زا ای دنراد زاین یرتشیب یورین هب هک ییاه همانرب زا هدافتسا ماگنه• دوش یم

ینلاوط نامز تدم یارب لااب تیفیک اب یاه یزاب ماجنا نامز–

ینلاوط نامز تدم یارب اهویدیو طبض نامز–

ییانشور رثکادح میظنت زا هدافتسا نامز رد اهویدیو ینایرج شخپ نامز–

نویزیولت هب لاصتا نامز–

)هنیمز سپ رد همانرب نیدنچ یارجا نامز ای( راک نیدنچ ماجنا نامز•

یا هرجنپ دنچ زا هدافتسا نامز–

اهویدیو طبض عقوم اه همانرب بصن ای یناسرزور هب نامز–

ییویدیو سامت تدم رد گرزب یاه لیاف دولناد نامز–

شیامیپ همانرب کی زا هدافتسا نامز رد اهویدیو طبض نامز–

6