ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

یریوصت سامت نیح رد

:دینک هدافتسا ریز یاه هنیزگ زا ات دینزب هبرض هحفص یور رب

.رتشیب یاه هنیزگ هب یسرتسد :

.دنیبب ار امش دناوتن لباقم فرط ات دینک شوماخ ار نیبرود :نيبرود

.دینک اجباج تشپ نیبرود و ولج نیبرود نیب :ییاجباج

.سامت هب نداد نایاپ :

.دونشب ار امش یادص دناوتن لباقم فرط ات دنک یم شوماخ ار نوفورکیم :توکس تلاح

.دیراد هگن رود دوخ شوگ زا ار هاگتسد ،وگدنلب زا هدافتسا ماگنه .وگدنلب ندرک لاعفریغ ای لاعف :وگدنلب

نیبطاخم

یفرعم

.هاگتسد رد نیبطاخم تیریدم ای ندوزفا

نیبطاخم ندوزفا

دیدج بطاخم کی داجیا

.دینزب هبرض نیبطاخم یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک باختنا ار بطاخم تاعلاطا یزاس هریخذ یاضف و دینزب هبرض یور2 2

60