ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

اه سامت تسیل زا نیبطاخم هب نفلت هرامش کی ندوزفا

.دینزب هبرض ریخا نفلت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض تایئزج ← نفلت هرامش یور رب ای دینزب هبرض هدنریگ سامت ریوصت یور رب2 2

هب هرامش ندوزفا یارب دوجوم ینادرگ زور هب یور ای دینزب هبرض دیدج بطاخم کی داجیا یارب ديدج یور3 3

.دینزب هبرض دوجوم بطاخم

نیبطاخم ندرک دراو

.دینک هفاضا دوخ هاگتسد هب رگید یاه هظفاح زا اهنآ ندرک دراو اب ار نیبطاخم

.دینزب هبرض نیبطاخم یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض دورو نیبطاخم رودص/دورو نیبطاخم تیریدم یور2 2

.دینک باختنا نآ زا نیبطاخم ندرک دراو یارب هظفاح ناکم کی3 3

.دینزب هبرض دش ماجنا یور و دینزب تملاع ندرک دراو یارب ار VCF یاه لیاف ای نیبطاخم4 4

.دینزب هبرض دورو یور و دینک باختنا نآ رد نیبطاخم هریخذ یارب یزاس هریخذ ناکم کی5 5

بو یاه باسح اب نیبطاخم یزاس ماگمه

یزاس ماگمه Samsung account دننام بو یاه باسح رد هدش هریخذ نیلانآ نیبطاخم اب ار هاگتسد نیبطاخم

.دینک

،دینک باختنا باسح مان کی ،دینزب هبرض اه باسح اه‌باسح و Cloud تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد ای )Samsung account( نیبطاخم یور سپس و ،دینک باختنا دینک یزاس ماگمه نآ اب دیهاوخ یم هک ار یباسح

.دینزب هبرض نیبطاخم یزاس ماگمه

62