ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

.دینزب هبرض نیبطاخم یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک باختنا ار دوخ هیامن2 2

.دینزب هبرض هریخذ یور و دینک شیاریو ار نات هیامن ،دینزب هبرض شیاریو یور3 3

.دوش لاعف ات دینزب هبرض دیلک یور سپس و هیامن یراذگ‌کارتشا یور4 4

یم ار دوخ نیبطاخم هیامن هدشزور هب تاعلاطا .دشاب هدش دییأت امش نفلت هرامش دیاب ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب

.دینک هدهاشم نیبطاخم رد دیناوت

ار دراوم و دینزب هبرض هدش یراذگ‌کارتشا یاوتحم یور ،نتشاذگ کارتشا هب تهج رتشیب دراوم میظنت یارب

.دینک باختنا

کی و دینزب هبرض اب یراذگ‌کارتشا یور ،اهنآ اب دوخ هیامن یراذگ کارتشا تهج بطاخم هورگ کی نییعت یارب

.دینک باختنا ار هنیزگ

یرارکت نیبطاخم ندرک ماغدا

یاه باسح هب ای دینک یم یزاس ماگمه ار نیبطاخمم ای ،دینک یم دراو رگید یاه هظفاح زا ار نیبطاخم هک ینامز کی هب ار یرارکت نیبطاخم .دشاب یرارکت نیبطاخم لماش تسا نکمم امش نیبطاخم تسیل ،دیهد یم لاقتنا رگید

.دوش رثؤم و هداس امش نیبطاخم تسیل ات دینک ماغدا بطاخم

.دینزب هبرض نیبطاخم یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض نیبطاخم ماغدا نیبطاخم تیریدم یور2 2

.دینزب هبرض ماغدا یور و دینزب تملاع ار نیبطاخم3 3

نیبطاخم ندرک فذح

.دینزب هبرض نیبطاخم یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض فذح یور2 2

.دینزب هبرض فذح یور و دینزب تملاع ار نیبطاخم3 3

یور رب ای دینزب هبرض بطاخم ریوصت یور و هدرک زاب ار نیبطاخم تسیل ،کت کت تروصب نیبطاخم فذح یارب

.دینزب هبرض فذح یور .تایئزج ← بطاخم مان

64