ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:تراک میس ود یاه لدم

.ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻥﺎﮔﺩﻧﺭﻳﮔ ﺵﻳﺍﺭﻳﻭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﺯﺍ ﻥﺎﮔﺩﻧﺭﻳﮔ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﮏﺗﺭﻭﺻ ﺝﺭﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻡﺎﻳﭘ ﻥﺗﺷﻭﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺕﺭﺎﮐ ﻡﻳﺳ ﮏﻳ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻝﻳﺎﻓ ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻣﻳﻣﺿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینزب هبرض لاسرا یور ،مایپ لاسرا یارب :تراک میس کت یاه لدم 5 5

.دینزب هبرض ای یور ،مایپ لاسرا یارب :تراک میس ود یاه لدم

اه مایپ هدهاشم

.دنوش یم یدنب هتسد نیبطاخم ساسا رب اه مایپ

.دوش لامعا امش یارب یفاضا هنیزه ،مایپ تفایرد یارب ،گنیمور تلاح رد تسا نکمم

.دینزب هبرض اه مايپ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک باختنا ار یبطاخم ،اه مایپ تسرهف رد2 2

.دینک هدهاشم ار ناتتاملاکم3 3

.دینزب هبرض لاسرا یور و دینک دراو ار یمایپ ،مایپ هب خساپ یارب :تراک میس کت یاه لدم

.دینزب هبرض ای یور و دینک دراو مایپ کی ،مایپ هب خساپ یارب :تراک میس ود یاه لدم

66