ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

هتساوخان یاه مایپ ندرک دودسم

.دینک دودسم ار دیا هدرک هفاضا دوخ یاه هدش دودسم تسیل هب هک ییاه هرامش زا یتفایرد یاه مایپ

.دینزب هبرض اه مايپ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض اه‌هرامش دادسنا اه‌مایپ دادسنا تاميظنت یور2 2

.دینزب هبرض یور سپس و ،دینک باختنا ار بطاخم کی ،دینزب هبرض نیبطاخم ای یدورو قودنص یور3 3

نفلت هرامش کی سپس و دینزب هبرض دینک دراو ار هرامش یور ،یتسد روط هب هرامش کی ندرک دراو یارب

.دینک دراو

مایپ نلاعا میظنت

.دیهد رییغت دیناوت یم ار رگید دراوم و شیامن هحفص یاه هنیزگ ،نلاعا یادص

.دینزب هبرض اه مايپ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض دیلک یور سپس و اهنلاعا تاميظنت یور2 2

.دیهد رییغت ار نلاعا تامیظنت3 3

.نلاعا یادص رییغت :نلاعا یادص

.دزرلب اه مایپ تفایرد ماگنه ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :ادص شخپ اب هارمه شزرل

.دهد شیامن وشزاب یاه هرجنپ رد ار اه مایپ ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :وشزاب هرجنپ شیامن

یاه هرجنپ رد و لفق هحفص یور ار مایپ یاوتحم ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :مایپ شیامن شیپ

.دهد شیامن وشزاب

مایپ روآدای کی میظنت

یگژیو نیا رگا .دیراد هدشن یسررب یاه نلاعا دهد علاطا امش هب ات دینک میظنت ینامز هلصاف اب رادشه کی دیناوت یم سپس و دینزب هبرض نلاعا روآدای یسرتسد تیلباق تامیظنت یور ،دینک زاب ار اه همانرب هحفص ،تسین لاعف

.دوش لاعف ات دینزب هبرض اه مايپ دیلک یور ،سپس .دوش لاعف ات دینزب هبرض دیلک یور

67