مقدمات

اه باسح ریاس ای لیمیا ،یربا یاضف اب یزاس ماگمه یارب هداد یدایز رادقم زا هدافتسا نامز• دراد رارق باتفآ میقتسم شبات ربارب رد هاگتسد هک یتقو لیبموتا رد شیامیپ همانرب کی زا هدافتسا نامز• هارمه نفلت لاصتا هطقن و تنرتنیا هب لاصتا یگژیو زا هدافتسا نامز• لانگیس تفایرد نودب ای فیعض لانگیس اب یحاون رد هاگتسد زا هدافتسا نامز• هدید همدص USB لباک کی اب یرتاب ژراش نامز•

ردوپ ،رابغ و درگ ،تاعیام دننام یجراخ داوم ضرعم رد ای دنیبب بیسآ هاگتسد هروظنم دنچ یدورو هک ینامز• دریگب رارق دادم برس و تازلف

.دیتسه گنیمور لاح رد یتقو•

:دیهد ماجنا ار ریز تامادقا دوش یم مرگ هاگتسد هک ینامز

.دینک یناسرزور هب رازفا مرن نیرتدیدج اب ار هاگتسد•

یزادنا هار هرابود ار هاگتسد .دوش هاگتسد ندش مرگ بجوم دناوت یم ارجا لاح رد یاه همانرب نیب داضت•

.دینک

.دینک لاعفریغ ندشن هدافتسا نامز ار ثوتولب و Wi-Fi، GPS یاه یگژیو•

هنیمز سپ رد دنوش یمن هدافتسا هک ینامز ای دنهد یم شیازفا ار یرتاب یورین فرصم هک ییاه همانرب•

.دیدنبب دنوش یم ارجا

.دینک فذح ار یرورضریغ یاه لیاف ای هدشن هدافتسا یاه همانرب•

.دیهد شهاک ار هحفص ییانشور•

یامد رگا .دینکن هدافتسا نآ زا یتدم ،تسا غاد ینلاوط تدم هب ای دوش‌یم مرگ دح زا شیب هاگتسد رگا•

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،دنام یقاب لااب نانچمه هاگتسد

نآ دح زا شیب ندش مرگ ماگنه هاگتسد یاه‌تیدودحم

ندش کنخ یارب یتح ای ددرگ دودحم تسا نکمم نآ درکلمع و اه‌تیلباق ،دوش‌یم مرگ دح زا شیب هاگتسد هک ینامز

.تسا دوجوم ینابیتشپ تحت یاه‌لدم زا یخرب رد طقف یگژیو نیا .دوش شوماخ

یارب .دش دهاوخ رهاظ نآ دح زا شیب ندش مرگ اب هطبار رد یمایپ ،دوش غاد لومعم دح زا شیب هاگتسد رگا• فقوتم یرتاب ژراش و دوش‌یم دودحم نآ درکلمع تعرس و شیامن هحفص ییانشور ،هاگتسد یامد شهاک یاه‌سامت دیناوت‌یم طقف و دوش‌یم هتسب ارجا لاح رد یاه‌همانرب ،تسا هدشن کنخ هاگتسد هک ینامز ات .ددرگ‌یم

.دینک رارقرب یرارطضا

.دش دهاوخ رهاظ نآ ندش شوماخ اب هطبار رد یمایپ ،دنامب غاد یدایز تدم ای دوش مرگ دح زا شیب هاگتسد رگا•

.دوش کنخ ات دینامب رظتنم و دینک شوماخ ار هاگتسد

7