ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

.دییامن لابند بصن لیمکت یارب ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد3 3

.دینزب هبرض باسح ندوزفا یور ،رگید لیمیا باسح کی یزادنا هار یارب یور .دینک میظنت ضرف شیپ کارتشا ناونع هب ار یکی دیناوت‌یم ،دیراد لیمیا کارتشا کی زا رتشیب رگا

.دینزب هبرض ضرف‌شیپ باسح میظنت لیمیا لاسرا

.دینزب هبرض یور ،لیمیا نتشون یارب1 1

.دینک دراو ار لیمیا نتم و دینک هفاضا ار اه هدنریگ2 2

.دینزب هبرض لاسرا یور ،لیمیا لاسرا یارب3 3

اه لیمیا ندناوخ

روط هب اه لیمیا یبایزاب یارب .دنک یم یبایزاب ار دیدج یاه لیمیا راکدوخ روط هب هاگتسد ،دشاب زاب لیمیا یتقو

.دیشکب نییاپ فرط هب هحفص یور ار دوخ تشگنا ،یتسد

.دینزب هبرض نآ یور لیمیا ندناوخ یارب

ماگمه ندرک لاعف یارب .تسین ریذپ ناکما دیدج یاه لیمیا یبایزاب ،دشاب لاعفریغ لیمیا یزاس ماگمه رگا کارتشا یزاسماگمه دیلک یور سپس و دینزب هبرض دوخ باسح مان ← یور ،لیمیا یزاس

.دوش لاعف ات دینزب هبرض

نيبرود

یفرعم

.دینک یرادربملیف و یرادربسکع ،فلتخم تامیظنت و اه تلاح زا هدافتسا اب

نیبرود زا هدافتسا بادآ

.دیریگن ملیف ای سکع اهنآ زا نیریاس هزاجا نودب•

.دینک یراددوخ دنتسین زاجم ینوناق ظاحل زا هک ییاهویدیو طبض ای سکع نتفرگ زا•

.دینک یراددوخ ،دوش‌یم نارگید یصوصخ میرح ضقن ثعاب هک ییاهویدیو طبض ای سکع نتفرگ زا•

70