ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

نیبرود یارجا

:دینک هدافتسا نيبرود یزادنا هار یارب ریز یاهشور زا یکی زا

.دینزب هبرض نيبرود یور اه همانرب هحفص رد•

.دیهد راشف تعرس اب رابود ار یلصا هحفص دیلک•

.دیشکب گرزب هریاد زا نوریب هب ار ،لفق هحفص رد•

.دنشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم اه شور یخرب•

،یتینما یاه یگژیو ندوب لاعف نیح رد یتقو ای دینک یم یزادنا هار لفق هحفص زا ار نيبرود یتقو•

.دوب دنهاوخن سرتسد رد نیبرود یاه یگژیو زا یخرب ،دوش یم شوماخ هحفص

تشگنا ندیشک تاکرح زا هدافتسا

ریوصت تلاح دیناوت یم .دینک لرتنک ار شیامن شیپ هحفص تعرس هب فلتخم یاه تهج رد دوخ تشگنا ندیشک اب

.دینک لامعا ار رتلیف یاه هولج ای دیوش اجباج اه نیبرود نیب ،دیهد رییغت ار یرادرب

ﻭﻠﺟ ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ ﺵﻳﺎﻣﻧ ﺵﻳﭘ

یﺭﺍﺩﺭﺑﺳﮑﻋ یﺎﻫ ﺕﻟﺎﺣ

ﺕﺷﭘ ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ ﺵﻳﺎﻣﻧ ﺵﻳﭘ

ﺭﺗﻠﻳﻓ یﺎﻫ ﻩﻭﻠﺟ

71