ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

یرادربریوصت یاه تلاح یزاس یشرافس

کی و دیشکب تسار فرط هب ار ناتتشگنا ،یرادربریوصت یاه تلاح تسیل ندرک زاب یارب ،شیامن شیپ هحفص رد

.دینک باختنا تلاح

.دینزب هبرض تاعلاطا یور ،تلاح ره حرش هدهاشم یارب

ناکم هب ار نآ سپس و دیراد هگن ار تلاح دامن کی و دینزب هبرض شیاریو یور ،اه همکد بیترت رییغت یارب

.دیشکب یرگید

.دینزب هبرض یلصا هحفص هب ربنایم ندوزفا یور ،یلصا هحفص هب رتشیب یاهربنایم ندوزفا یارب

راکدوخ تلاح

.دنک نییعت سکع یارب ار لآ‌هدیا تلاح و هدرک یبایزرا ار فارطا طیحم دهد یم ناکما نیبرود هب راکدوخ تلاح

.دینزب هبرض راکدوخ یور ،یرادرب ریوصت یاه تلاح تسیل رد

یا هفرح تلاح

.دیریگب سکع ،ISO‏و یهدرون رادقم دننام ،یرادربسکع فلتخم یاه هنیزگ یتسد میظنت اب

هاوخلد هب ار تامیظنت و دینک باختنا ار اه هنیزگ .دینزب هبرض یا هفرح یور ،یرادرب ریوصت یاه تلاح تسیل رد

.دینزب هبرض سکع نتفرگ یارب یور سپس و دیهد رییغت دوخ

یم .دنشاب هتشاد یعقاو هب کیدزن یگنر فیط ریواصت ات دینک باختنا بسانم یدیفس لداعت نازیم کی :

.دینک میظنت ار گنر یامد دیناوت

ءایشا یارب نییاپ ریداقم .دوش یم نیبرود رون تیساسح لرتنک ثعاب راک نیا .دینک باختنا ار ISO رادقم : • ISO تامیظنت ،لاح نیا اب .دنتسه رون مک ای عیرس کرحتم ءایشا یارب رتلااب ریداقم .دنتسه ینارون ای نکاس

.دوش سکع رد زیون داجیا ثعاب دناوت یم رتلااب

یم تفایرد نیبرود رگسح هک تسا یرون نازیم هدننک صخشم رادقم نیا .دیهد رییغت ار یهدرون رادقم :

.دینک هدافتسا رتلااب یهدرون زا ،رون مک طیارش یارب .دنک

74