ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

اماروناپ

داجیا ار یعیسو هنحص ات دینک لصو رگیدکی هب ار اهنآ سپس و دیریگب یدومع و یقفا یاه سکع زا یا هعومجم

.دییامن

:دینک یوریپ تاکن نیا زا ،اماروناپ تلاح زا هدافتسا اب سکع نیرتهب نتفرگ یارب

.دیهد تکرح یگتسهآ هب تهج کی رد ار نیبرود•

امنهار باق زا جراخ شیامن شیپ ریوصت رگا .دیراد هگن باق لخاد رد ار ریوصت ،نیبرود بایامن رد•

.درک دهاوخ فقوتم ار یرادرب سکع راکدوخ تروص هب هاگتسد ،دیشاب هدادن ناکت ار هاگتسد ای دشاب

.دینک یراددوخ هداس راوید ای یلاخ نامسآ دننام صخشمان هنیمز سپ اب ییاه‌سکع نتفرگ زا•

.دینزب هبرض اماروناپ یور ،یرادرب ریوصت یاه تلاح تسیل رد1 1

.دیهد تکرح تهج کی رد هتسهآ ار هاگتسد و دینزب هبرض یور2 2

.دوش فقوتم یرادرب سکع ات دینزب هبرض یور3 3

.دینزب هبرض شیامن شیپ کچوک ریوصت یور ،شیامن شیپ هحفص رد4 4

یلاوتم سکع

.دیریگب کرحتم یاه هژوس زا یلاوتم سکع نیدنچ

.دینزب هبرض یلاوتم سکع یور ،یرادربریوصت یاه‌تلاح تسرهف رد

.دیرادهگن ار نآ و هدرک سمل ار تمسق ،یلاوتم روط هب سکع دنچ نتفرگ یارب

75