ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

راکدوخ سکع

.دینک اشامت هحفص یور ار ییابیز فلتخم یاه هولج دیناوت یم .دیریگب سکع ناتدوخ زا ،ولج نیبرود اب

نییاپ ای لااب تمس هب ار ناتتشگنا ،یفلس نتفرگ تهج ولج نیبرود هب ییاجباج یارب ،شیامن‌شیپ هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یور ای ،دیشکب

.دینزب هبرض راکدوخ سکع یور ،یرادرب ریوصت یاه تلاح تسیل رد2 2

.دیریگب ولج نیبرود زنل تمس هب ار ناتتروص3 3

فک صیخشت زا دعب .دیهد ناشن ولج نیبرود هب ار دوخ تسد فک ،دنک‌یم ییاسانش ار امش هرهچ هاگتسد یتقو4 4

.دریگ یم سکع هاگتسد ،دوش مامت نامز یتقو .دوش یم رهاظ سوکعم شرامش رمیات کی ،امش تسد

دینزب هبرض سکع نتفرگ یاه شور یور ،ولج نیبرود یرادربسکع یاه هنیزگ زا هدافتسا یارب

.دنوش لاعف ات دینزب هبرض ار طوبرم یاه همکد سپس و

یفلس شلاف زا هدافتسا

.دنک یم لمع شلف ناونع هب یسمل هحفص ،رون مک یاه تیعقوم رد ولج نیبرود اب دوخ زا سکع نتفرگ عقوم

.دیسرب هب ات دینزب هبرض یور راب دنچ ،شیامن شیپ هحفص رد

.دز دهاوخ شلف یسمل هحفص ،دیریگ یم سکع یتقو

ییابیز یاه‌هولج لامعا

حیحصت ار تروص لکش ای تسوپ گنر نوت لیبق زا هرهچ یاه یگژیو ،دوخ زا هرترپ نتفرگ زا لبق دیناوت یم امش

.دینک

.تسا هدافتسا لباق راکدوخ سکع تلاح رد طقف یگژیو نیا

.دینزب هبرض یور ،شیامن شیپ هحفص رد1 1

زا و دینک باختنا ار ریز یاه هنیزگ ،شیامن شیپ هحفص رد دوخ تروص یور ییابیز یاه هولج لامعا یارب2 2

.دیریگب سکع ناتدوخ

.دینک رت فاص و رت نشور ار دوخ تسوپ :تسوپ گنر

.دینک رتکیراب ار دوخ تروص و هدرک میظنت ار تروص لکش :رغلا تروص

.دینک رتگرزب ار دوخ یاه مشچ :تشرد نامشچ

77