ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

ولج نیبرود

یلو دوش یم اه سکع رتلااب تیفیک بجوم رتلااب حوضو زا هدافتسا .اه سکع حوضو باختنا :سکع هزادنا

.دنک یم لاغشا ار هظفاح زا یرتشیب یاضف

یم اهویدیو رتلااب تیفیک بجوم رتلااب حوضو زا هدافتسا .اهویدیو یارب ریوصت حوضو باختنا :ویدیو هزادنا

.دنک یم لاغشا ار هظفاح زا یرتشیب یاضف یلو دوش

یریوصت ات دینک هنوراو ار ریوصت ،ولج نیبرود اب یرادربسکع ماگنه :شیامن‌شیپ تروصب اه‌سکع هریخذ

.دوش هتخاس یلصا هنحص زا راو هنیآ

.دینک باختنا ار یرادربسکع یاه هنیزگ هدافتسا یارب :سکع نتفرگ یاه شور

لوادتم

.دینک باختنا ار نیبرود راکدوخ یرادرب سکع زا لبق ریخأت نامز تدم :رمیات

هژوس باختنا ماگنه ءایشا یدنب بیکرت رد امش هب ات دنک یم داجیا هحفص رد بايامن یامنهار :یجنرطش طوطخ

.دنک کمک اه

.دینک همیمض سکع هب GPS ناکم بسچرب :ناکم یاه‌بسچرب

قطانم رد ای اه نامتخاس نیب دننام ،دشاب هتشاد دوجو یعنام لانگیس یارب تسا نکمم هک ییاه ناکم رد•

.دبای شهاک GPS لانگیس تدش تسا نکمم ،دعاسمان ییاوه و بآ طیارش رد ای ،عافترا مک

.دوش جرد اهنآ یور رب امش ناکم ،دینک یم دولپآ تنرتنیا یور رب ار دوخ یاه سکع یتقو تسا نکمم•

.دینک لاعفریغ ار ناکم بسچرب میظنت ،تیعضو نیا زا بانتجا یارب

.دهد شیامن ار اهنآ ،اه‌سکع نتفرگ زا سپ هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :اه‌سکع یسررب

هب ار نیبرود ،یلصا هحفص دیلک نداد راشف راب ود اب هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :عیرس یزادنا هار

.دنک یزادنا هار تعرس

.دینک باختنا ار ندرک هریخذ ناکم :هریخذ لحم

.دینک هفاضا شیامن‌شیپ هحفص هب ار یزاس‌یشرافس لباق رتاش همکد :روانش نیبرود همکد

.دینک میظنت ار هاگتسد ،رتاش لرتنک تهج ادص میظنت دیلک زا هدافتسا یارب :ادص نازیم دیلک درکلمع

.دینادرگ زاب هیلوا ضرف شیپ تلاح هب ار نیبرود تامیظنت :ددجم ميظنت• هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینیبب ار لوادتم تلااؤس شخب ای دیسرپب ار تلااؤس :ام اب سامت

.دینک هعجارم Samsung Members

80