ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

Samsung Cloud اب اهویدیو و ریواصت یزاس ماگمه

ریاس زا و دینک یزاس ماگمه Samsung Cloud اب ار یرلاگ رد هدش هریخذ یاهویدیو و ریواصت دیناوت یم تبث Samsung account رد Samsung Cloud زا هدافتسا یارب دیاب .دیشاب هتشاد یسرتسد اهنآ هب اه هاگتسد

.دینک هعجارم Samsung account هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیوش نآ دراو و هدرک مان

هبرض Samsung Cloud دیلک یور سپس ،دینزب هبرض تامیظنت یرلاگ یور ،اه‌همانرب هحفص رد یم هریخذ Samsung Cloud رد راکدوخ روط هب هاگتسد اب هدش هتفرگ یاهویدیو و ریواصت .دوش لاعف ات دینزب

.دنوش

اهویدیو ای ریواصت فذح

ویدیو ای ریوصت کی فذح

.دینزب هبرض هحفص نییاپ رد فذح یور و دینک باختنا ار ییویدیو ای ریوصت

ویدیو و ریوصت دنچ فذح

.دیراد هگن و دینزب هبرض فذح یارب رظن دروم یویدیو ای ریوصت یور ،یرلاگ هحفص رد1 1

.دینزب تملاع ،دنوش فذح دیهاوخ یم هک ار ییاهویدیو و ریواصت2 2

.دینزب هبرض فذح یور3 3

اهویدیو ای ریواصت یراذگ کارتشا

کارتشا شور کی سپس ،دینزب هبرض هحفص نییاپ رد یراذگ‌کارتشا یور ،دینک باختنا ار ییویدیو ای ریوصت

.دینک باختنا ار یراذگ

85