ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

Samsung Pay

یفرعم

دناوتب ات دینک تبث یلیابوم تخادرپ تامدخ یاه شور زا یکی ،Samsung Pay رد ار دربراکرپ یاه تراک زین و )MST( یسیطانغم نمیا لاقتنا زا Samsung Pay .دیهد ماجنا ار دوخ یاه تخادرپ نمیا و تعرس هب درادناتسا یرابتعا تراک یاه ناوختراک قیرط زا دیناوتب ات دنک یم ینابیتشپ )NFC( کیدزن نادیم تاطابترا

.دیهد ماجنا ار دوخ یاه تخادرپ

تیاس رد دننک یم ینابیتشپ یگژیو نیا زا هک ییاه تراک دروم رد ًلاثم ار رتشیب تاعلاطا دیناوت یم نینچمه یور و دینک زاب ار اه همانرب هحفص دیناوت یم نینچمه .دینک هدهاشم www.samsung.com/samsungpay

.دینزب هبرض امنهار رتشیب Samsung Pay

توافت ،تامدخ هدنهد هئارا ای هقطنم هب هتسب هدش ینابیتشپ یاه یگژیو و همانرب نیا یسرتسد تیلباق•

.تشاد دهاوخ

.دشاب توافتم سیورس هدنهد هئارا ای هیحان هب هتسب تسا نکمم تراک تبث و هیلوا بصن یاه هیور•

86