ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

اه تخادرپ ماجنا

.دیشکب لااب تمس هب ار نآ و دینزب هبرض و دیراد هگن هحفص نییاپ رد ار تراک ریوصت کی1 1

.دینزب هبرض Samsung Pay یور اه همانرب هحفص رد ،دیناوت‌یم نینچمه

.دینک باختنا ار تراک کی هدافتسا یارب و دیشکب تسار ای پچ تمس هب ار دوخ تشگنا ،اه تراک تسیل رد2 2

.دوش نکسا امش تشگنا رثا ات دیراذگب یلصا هحفص دیلک یور ار دوخ تشگنا3 3

.دینک دراو دیا هدرک نییعت Samsung Pay تامیظنت عقوم هک ار یتخادرپ )PIN( نیپ دیناوت‌یم نینچمه

88