ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

Samsung Notes

یفرعم

هب دیناوت یم روطنیمه .دینک داجیا ار اه تشاددای ،هحفص یور یحارط ای نتشون ای دیلک هحفص قیرط زا نتم دراو اب

.دینک دراو مه هدش طبض یادص ای ریواصت دوخ یاه تشاددای

اه تشاددای داجیا

.دینزب هبرض همه Samsung Notes یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک داجیا یتشاددای و هدرک باختنا یدورو شور کی تاحفص زا یکی یلااب رازبا راون زا2 2

.دینزب هبرض ملق یور ،میسرت ای نتشون یارب

.دینزب هبرض وم‌ملق یور ،فلتخم یاهوم ملق اب یشاقن یارب

.دوش دراو سکع نتفرگ ای یرلاگ زا باختنا قیرط زا ریوصت ات دینزب هبرض ريوصت یور

.دوش یم عورش ًاروف ادص طبض .دوش تشاددای دراو و هدش طبض ادص ات دینزب هبرض ادص یور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺩﺭﺍﻭ ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺗﺳﺍ ﺎﺑ ﺍﺭ ﻥﺗﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺩﺭﺍﻭ ﺍﺭ ﺕﻭﺻ ﻁﺑﺿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺎﻫ ﻡﻠﻗ ﺎﺑ ﯽﺣﺍﺭﻁ ﺎﻳ ﻥﺗﺷﻭﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺝﺭﺩ ﺭﻳﻭﺻﺗ ﮏﻳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺎﻫﻭﻣ ﻡﻠﻗ ﺎﺑ ﯽﺷﺎﻘﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینزب هبرض هریخذ یور ،دش مامت تشاددای داجیا هکنیا زا سپ3 3

اه‌تشاددای فذح

.دینزب هبرض Samsung Notes یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض اه‌هعومجم یور ،صاخ هورگ کی باختنا یارب ای ،دینزب هبرض همه یور2 2

93