ٜ⠆ㄆ䘆مه ها

رتشیب تاعلاطا

ریاس ای یرامیب صیخشت یارب دیابن و تسا هدش یحارط مادنا بسانت و یتسردنت فادها یارب طقف S Health•

.دوش هدافتسا یرامیب زا یریگولج ای نامرد ،نیکست ،هجلاعم رد ای طیارش

ونیناوق هب هتسب تسا نکمم S Health یارب ندوزفا لباق یاه همانرب و دوجوم یاه یگژیو ،اهدرکلمع• رد دوجوم یاه همانرب و اه یگژیو دیاب ،هدافتسا زا لبق .دشاب توافتم ،فلتخم یاهروشک رد ،یلحم طباوض

.دینک یسررب ار ناتدوخ صاخ هقطنم

.دنوش عطق ای هدرک رییغت یلبق تاعلاطا نودب تسا نکمم نآ تامدخ و S Health یاه همانرب•

تهج یلیمکت تاعلاطا هئارا هلمج زا امش یتساوخرد تامدخ ندروآ مهارف اهنت تاعلاطا یروآ عمج زا فده•

.دشاب یم رتهب تامدخ هئارا و دوبهب ای رامآ و تاعلاطا لیلحت و یزاس ماگمه ،امش یتملاس زا نانیمطا لوصح روظنم هب امش تاعلاطا تسا نکمم ،دیوش دراو دوخ Samsung account هب S Health طسوت رگا یلو( زا هدافتسا اب .دنوش هریخذ فادها لیمکت ات تسا نکمم یصخش تاعلاطا ).دوش هریخذ رورس رد یریگ‌نابیتشپ ار S Health طسوت هدش هریخذ یصخش تاعلاطا دیناوت یم تامیظنت یونم زا "تاعلاطا یناشنزاب" هنیزگ هریخذ یاه‌هاگتسد هب ای دیا هتشاذگ کارتشا هب یعامتجا یاه هکبش رد هک یتاعلاطا ره فذح یارب .دینک کاپ

.دینک فذح هناگادج تروص‌هب ار اهنآ دیاب ،دیا هدرک لقتنم یزاس

باختنا هک یراگزاس ثلاث صخش یاه سیورس ای رگید گنوسماس یاه سیورس اب ار ناتتاعلاطا دیناوت یم• تاعلاطا هب یسرتسد .دینک یزاس ماگمه ای و یراذگ کارتشا ،رگید لصتم هاگتسد هنوگره اب ای و ،دینک یم امش حیرص هیدییأت اب اهنت تسا نکمم ثلاث صخش یاه هاگتسد ای رگید یاه سیورس قیرط زا S Health

.دشاب ریذپ ناکما

هدهع هب ،نارگید هب یلاسرا ای یعامتجا یاه هکبش رد یکارتشا تاعلاطا زا بسانمان هدافتسا لماک تیلوئسم•

.دینک طایتحا نیریاس اب دوخ یصخش تاعلاطا یراذگ کارتشا ماگنه .تسا امش

حیحص درکلمع دیئات یارب ار یطابترا لکتورپ ،تسا هدش لصتم یریگ هزادنا یاه‌هاگتسد هب هاگتسد رگا• لخادت ریثأت تحت هاگتسد نیا تسا نکمم ،دینک یم هدافتسا ثوتولب دننام میس یب لاصتا زا رگا .دینک یسررب لاسرا ییویدار جاوما هک ییاه هاگتسد ریاس ترواجم رد هاگتسد نیا زا .دریگ رارق اه‌هاگتسد ریاس یکینورتکلا

.دینکن هدافتسا دننک یم

.دینک هعلاطم نآ زا هدافتسا زا لبق تقد اب ار S Health یصوصخ میرح یشم طخ و طباوض و طیارش ًافطل•

97