امنهار هچرتفد نیا هرابرد

ینف صصخت و گنوسماس یلااب یاهدرادناتسا زا هدافتسا اب ار یلاع تیفیک اب یمرگرس و لیابوم طابترا لوصحم نیا تیلباق و اهدرکلمع هنیمز رد ییزج تاعلاطا هیارا یارب صاخ روط هب ربراک یامنهار هچرتفد نیا .دنک یم هیارا

.تسا هدش یحارط هاگتسد یاه

تقد هب ار امنهار هچرتفد نیا ،تسرد و نمیا هدافتسا زا نانیمطا یارب دوخ هاگتسد زا هدافتسا زا لبق افطل•

.دیناوخب

.دنا هدش هیارا هاگتسد ضرف شیپ تامیظنت ساسا رب اه حرش•

.دنشاب هتشاد توافت یعقاو لوصحم اب یرهاظ روطب تسا نکمم امنهار نیا رد هتفر راک هب ریواصت و اه سکع•

توافت اهروتارپا ای سیورس هدنهد هئارا طسوت هدش هیارا رازفا مرن اب ای ییاهن لوصحم اب تسا نکمم تایوتحم• هب ،امنهار هچرتفد نیا هخسن نیرتدیدج تفایرد یارب .دشاب یم یلبق علاطا نودب تارییغت لومشم و دشاب هتشاد

.دینک هعجارم www.samsung.com ،گنوسماس تیاس بو

یم زیثات هاگتسد یلک ییآراک رب تسا RAM و CPU زا هدافتسا دنمزاین هک )لااب تیفیک ی اوتحم اب( یا همانرب• هدافتسا طیحم و هاگتسد تاصخشم هب هتسب تسا نکمم دنتسه طوبرم اوتحم هب هک یدربراک یاه همانرب .دراذگ

.دننکن راک یتسردب

.دشاب توافتم تامدخ هدنهد هئارا ای رازفا مرن ،هاگتسد هب هتسب تسا نکمم یبناج تامدخ و دوجوم یاه یگژیو•

.دنشاب توافتم رازفا تخس تاصخشم ای هقطنم ،روشک هب هجوت اب تسا نکمم اهنآ یاهدرکلمع و اه همانرب• یتیلوئسم گنوسماس زجب یناگدننک هیهت یدربراک یاه همانرب زا یشان یدرکلمع تلاکشم لابق رد گنوسماس

.درادن

هدش شیاریو یرتسیجر تامیظنت طسوت هدش داجیا یاه یراگزاسان ای یدرکلمع تلاکشم لوئسم گنوسماس• دوش ثعاب تسا نکمم لماع متسیس یزاس یصخش یارب شلات .تسین هتفای رییغت لماع متسیس رازفا مرن ای

.دننکن راک یتسردب اه همانرب ای هاگتسدات

هدافتسا یارب هاگتسد نیا رد هدش هیارا یاه هناسر ریاس و ریواصت ،اه یراوید ذغاک ،یتوص عبانم ،رازفا مرن• هخسن قح نیناوق ضقن هریغ و یراجت دصاقم یارب بلاطم نیا زا هدافتسا و ندرک جراخ .دراد زوجم دودحم

.تسا ناربراک هدهع رب هناسر زا ینوناقریغ هدافتسا لماک تیلوئسم .دوش یم بوسحم یرادرب

زا هدافتسا ای ،راکدوخ یزاس ماگمه ،دولناد و دولپآ ،مایپ لدابت لیبق زا ،هداد یاه سیورس زا هدافتسا یارب• حرط کی ،یفاضا یاه هنیزه زا بانتجا یارب .دیوش یفاضا یاه هنیزه لمحتم تسا نکمم ناکم یاه سیورس

.دیریگب سامت دوخ سیورس هدنهد هئارا اب تاییزج یارب .دینک باختنا بسانم هداد هفرعت

2