درٜ⠆✆این دفترچه راهنما

نودب تسا نکمم و هدوب یناسر زور هب لومشم ،دنتسه هاگتسد هارمه هک ضرف شیپ یدربراک یاه همانرب• اب ،دراد یلاوس هاگتسد هارمه هدش هیارا یدربراک یاه همانرب هرابرد رگا .دنوشن ینابیتشپ رگید ،یلبق علاطا سیورس ناگدنهد هئارا اب ،ربراک طسوت هدش بصن یاه همانرب دروم رد .دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم

.دیریگب سامت

تسردان درکلمع ثعاب تسا نکمم ،یمسرریغ عبانم زا اهرازفا مرن بصن ای هاگتسد لماع متسیس رد رییغت• دنک یم ضقن ار گنوسماس زوجم همانقفاوت تامادقا نیا .دنوش اه هداد نتفر تسد زا و ندش شودخم ای هاگتسد

.دنک یم لطاب ار امش همانتنامض و

لمعلاروتسد یاهدامن

دوش نارگید ای امش تحارج بجوم دناوت یم هک ییاه تیعضو :راطخا

دوش لیاسو ریاس ای امش هاگتسد ندید بیسآ بجوم دناوت یم هک ییاه تیعضو :رادشه

تاعلاطا ریاس ای هدافتسا یاهدنفرت ،تاکن :هتکن

یرادرب هخسن قح

Copyright © 2014 Samsung Electronics

.دشاب یم یرادرب هخسن قح یللملا نیب نیناوق تظافح تحت امنهار نیا

ره هب ای همجرت ،عیزوت ،دیلوتزاب Samsung Electronics زا یلبق یبتک هزاجا نودب دناوت یمن نآ زا یشخب چیه یبایزاب یاه متسیس و یتاعلاطا یاه هظفاح رد هریخذ ای ،طبض ،یپکوتف لماش یکیناکم ای یکینورتکلا هلیسو و لکش

.دوش لقتنم تاعلاطا

3