درٜ⠆✆این دفترچه راهنما

یراجت میلاع

.دنتسه Samsung Electronics هدش تبث یراجت میلاع گنوسماس یوگول و گنوسماس•

.تسا ناهج رسارس رد Bluetooth SIG, Inc. هدش تبث یراجت تملاع Bluetooth®

Wi-Fi CERTIFIED،Wi-Fi Direct،Wi-Fi Protected Setup،Wi-Fi®

.دنشاب یم Wi-Fi Alliance هدش تبث یراجت میلاع Wi-Fi یوگول و

.دنشاب یم دوخ نابحاص هب قلعتم اه یرادرب هخسن قح و یراجت میلاع ریاس•

4