یسمل هحفص تیساسح نازیم شیازفا

40

یا هرجنپ دنچ یزاسلاعف

41

اه نلاعا

43

یلصا هحفص

44

لفق هحفص

47

اه همانرب هحفص

49

اه همانرب زا هدافتسا

50

امنهار

50

یتسد کی درکلمع

51

نتم ندرک دراو

51

Wi-Fi هکبش کی هب لاصتا

54

اه کارتشا ميظنت

55

اهلیاف لاقتنا

56

هاگتسد زا تظفاحم

58

هاگتسد اقترا

60

تاطابترا

نفلت 61 نیبطاخم 67 اه مايپ 71 لیمیا 73 Gmail 75

Hangouts 77 ChatON 77 Google+ 78 اه‌سکع 78

بلاطم تسرهف

راک هب زاغآ

هاگتسد یلک یامن

8

اه همکد

9

S Pen

10

هتسب تایوتحم

10

یرتاب و تراک USIM ای تراک میس بصن

11

یرتاب ندرک ژراش

14

هظفاح تراک ندرک دراو

17

S Pen کون ضیوعت

19

هاگتسد ندرک شوماخ و نشور

20

هاگتسد نتشاد هگن

21

ادص نازيم ميظنت

21

توکس تلاح هب رییغت

21

تامدقم

رگناشن یاهدامن

22

یسمل هحفص زا هدافتسا

23

تاکرح لرتنک

27

تسد فک تکرح

30

Air Gesture

31

S Pen زا هدافتسا

34

S Pen ظفاح

37

ییاوه هدهاشم

38

دنمشوه تقوم فقوت گنوسماس

39

دنمشوه شیامیپ گنوسماس

40

5