آغاز به کار

.دیریگ یم ملیف ای دینک یم هدافتسا وگدنلب زا هک تسا لاعف یتقو طقف هاگتسد یلااب رد نوفورکیم

یلاخ ای لاصتا تلاکشم داجیا ثعاب تسا نکمم راک نیا .دیناشوپن رگید ءایشا ای تسد اب ار نتنآ تمسق•

.دوش یرتاب ندش

.دوش یم رگسح تسردان درکلمع ثعاب راک نیا .دینکن هدافتسا هحفص ظفاحم زا•

بوطرم یاه طیحم ای بآ ضرعم رد هک ینامز یسمل هحفص .دنک ادیپ سامت یسمل هحفص اب بآ دیراذگن•

.دنکن لمع تسرد تسا نکمم دریگب رارق

 

اه همکد

 

 

 

 

 

 

 

 

درکلمع

 

 

 

همکد

.دوش شوماخ ای نشور هاگتسد ات دیراد هگن و هداد راشف•

 

 

 

 

 

 

 

ای کلهم یاهاطخ زورب تروص رد ات دیراد هگن و هداد راشف هیناث 7 زا شیب•

شوماخ ،نشور

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک یناشنزاب ار نآ ،یشوگ ندنام فقوتم ای ندرک گنه

 

 

 

 

هحفص یتقو هاگتسد نیا .دیهد راشف ،هاگتسد لفق ندرک زاب ای ندرک لفق یارب•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دور یم لفق تلاح هب دوش یم شوماخ یسمل

 

 

 

 

 

 

 

.دوش زاب یلعف هحفص رد دوجوم یاه هنیزگ زا یتسرهف ات دینزب رگنلت•

هنیزگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دوش یزادنا هار S Finder ات دیرادهگن و دینزب هبرض یلصا هحفص یور•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیدرگزاب یلصا هحفص هب ات دیهد راشف•

یلصا هحفص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دوش زاب ریخا یاه همانرب زا یتسرهف ات دیراد هگن و هداد راشف•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیدرگزاب یلبق هحفص هب ات دیهد راشف•

تشگزاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک میظنت ار ادص نازیم ات دیهد راشف•

ادص نازیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9