مقدمات

یرتاب

یرتاب ندرک ژراش

.دینک ژراش ،تسا هدشن هدافتسا نآ زا ینلاوط تدم هب یتقو ای راب نیلوا یارب هدافتسا زا لبق ار یرتاب

دییات یاه لباک ای اهرژراش .دینک هدافتسا گنوسماس دییأت دروم یاه لباک و اه یرتاب و اهرژراش زا طقف

.دنوش Gear ندید ٜیسآ ای یرتاب راجفنا ثعاب تسا نکمم هدشن

میس نودب ژراش هیاپ هب ار USB لباک رگید رس سپس .دییامن لصتم USB قرب روتپادآ هب ار USB لباک1 1

.دینک لصتم

رژراش کی هلیسو هب یبوخ هب دناوت یمن Gear .دینک هدافتسا دوجوم رژراش و میس نودب ژراش هیاپ زا•

.دوش ژراش ثلاث

هدافتسا زا یشان همدص هنوگره .دوش هاگتسد یدج یگدید ٜیسآ ثعاب دناوت یم رژراش تسردان لاصتا•

.دوش یمن تنامض لومشم تسردان

.تسا هدش لصتم میس نودب ژراش هیاپ هب یبوخ هب USB لباک هک دیوش نئمطم

.دینک لصو قرب زیرپ هب ار USB قرب روتپادآ2 2

10