مقدمات

.دیهد رارق میس نودب رژراش هیاپ رد ار Gear3 3

میس نودب ژراش هیاپ زا ار رژراش ادتبا .دینک ادج میس نودب ژراش هیاپ زا ار نآ ،دوخ Gear لماک ژراش زا سپ4 4

.دینک ادج قرب زیرپ زا ار نآ سپس و هدرک ادج

دیلک رژراش .دیروایب رد قرب زا ار نآ دوش یمن هدافتسا رژراش یتقو ،قرب فرصم رد ییوج هفرص یارب

زا ار نآ ،قرب یژرنا فلاتا زا یریگولج یارب تسین هدافتسا لاح رد یتقو دیاب سپ درادن شوماخ/نشور سرتسد رد یتحار هب و هتفرگ رارق قرب زیرپ هب کیدزن ژراش نیحرد دیاب رژراش .دینک ادج قرب زیرپ

.دشاب

ندش ژراش تیعضو یسررب

یصاخ یاه گنر هب میس نودب ژراش هیاپ LED رگناشن ،دینک یم لصتم ار میس نودب ژراش هیاپ و Gear هک ینامز

.دنک صخشم ار یرطاب حطس ات دنز یم کمشچ

ندش ژراش تیعضو

گنر

راظتنا تلاح

یجنران ← زبس ← زمرق

ژراش لاح رد

زمرق

تسا هدش ژراش لماک

زبس

تسا هدش لصتم ناوت مک روتپادآ کی هب

یجنران

 

 

.دنز یم کمشچ زمرق گنر هب LED رگناشن غارچ ،دهد‌یم یور میس نودب ژراش هیاپ رد ییاطخ یتقو اب ،داد خر اطخ اددجم رگا .دینک لصتم ار نآ اددجم سپس و هدرک ادج میس نودب ژراش هیاپ زا ار Gear

.دیریگب سامت ینابیتشپ تامدخ تهج گنوسماس تامدخ زکرم کی

11