مقدمات

یرتاب فرصم شهاک

.دهد یم هئارا یرتاب یورین فرصم رد ییوج هفرص یارب ار یفلتخم یاه هنیزگ امش Gear

.دیربب ٜاوخ تلاح هب ار نآ ناتتسد فک هلیسو هب هحفص ندناشوپ اب دینک یمن هدافتسا Gear زا هک یماگنه•

.دینک لاعف ار ورین هریخذ تلاح•

.دیدنبب ار یرورضریغ یاه همانرب•

.دینک لاعفریغ ار نآ ،دینک یمن هدافتسا ثوتولب زا هک یماگنه•

.دینک لاعفریغ ار نآ ،دینک یمن هدافتسا Wi-Fi زا هک یماگنه•

.دیهد شهاک ار هحفص ییانشور•

.دینک لاعف ریغ ار تعاس موادم ندوب لاعف یگژیو•

.دینک لاعفریغ S Voice رد ار یتوص شابرادیب یگژیو•

.دینک یشرافس هارمه هاگتسد رد ار Samsung Gear نلاعا تامیظنت•

یرتاب ژراش هرابرد یتاکن و یطایتحا تامادقا

زا .دوشن ژراش یتسرد هب Gear تسا نکمم ،دشاب هتشاد دوجو یعنام میس نودب ژراش هیاپ و Gear نیب یتقو•

.دینک یریگولج کاخ و درگ و تاعیام ،قرع اب میس نودب رژراش و Gear سامت

.دوش یم هداد ناشن یلاخ یرتاب دامن ،تسا فیعض یرتاب هک یماگنه•

نشور زا لبق .دوش نشور رژراش لاصتا زا سپ هلصافلاب دناوت یمن Gear ،دوش هیلخت لماک روطب یرتاب رگا•

.دوش ژراش هقیقد دنچ ،هدش هیلخت یرتاب ات دیهدب هزاجا ،Gear ندرک

زا ٜانتجا یارب .دوش یم فرصم تعرس هب یرتاب دینک هدافتسا یفلتخم یاه همانرب زا نامز مه روط هب رگا•

.دینک هدافتسا اه همانرب نیا زا یرتاب لماک ژراش زا سپ هشیمه ،تاعلاطا لاقتنا نیح رد Gear ندش شوماخ

ثعاب رت فیعض یکیرتکلا نایرج لیلدب تسا نکمم ،هنایار دننام ،رژراش زا ریغ ییورین عبنم زا هدافتسا•

.دوش یرتاب ژراش نامز ندش رت ینلاوط

نکمم ندش ژراش تایلمع دوش یم ژراش هناگدنچ رژراش کی قیرط زا اه هاگتسد رگید هارمه هب Gear رگا•

.دشکب لوط یرتشیب نامز تسا

12