مقدمات

دنب هب طوبرم مزاول و تاکن

دیدنبب تفس یلیخ ار Gear ای دیشاب هتشاد یساسح تسوپ رگا .دیشاب ٜقارم Gear ندرک تسد ماگنه رد•

.دیوش یتحاران یمک راچد تسا نکمم

.دننک یتحاران ساسحا ینلاوط یاه هرود یارب Gear ندیشوپ نامز رد تسا نکمم یخرب•

نکمم ینلاوط تدم هب اه هدنیلاآ ای از یژرلآ تارذ ،قرع ،نوباص ضرعم رد دنب نتفرگ رارق تروص رد•

.دهد خر یتسوپ کیرحت تسا

نیا هکنیا مغریلع .دیراد یم هگن کشخ و زیمت ار هاگتسد دیوش نئمطم .دیدنبن مکحم دح زا شیب ار هاگتسد• داوم یخرب هب یژرلآ لیلد هب دارفا زا یخرب تسا نکمم ،تسا یللملا نیب ینمیا یاهدرادناتسا اب قباطم هاگتسد

.دنوش یتسوپ شزوس راچد صاخ

 

.دیشاب هتشاد رظن رد یمرچ دنب زا تظفاحم تهج ار ریز دراوم

دنب .دینک یراددوخ ٜوطرم و مرگ یاه طیحم و ٜآ ،ٜاتفآ میقتسم رون ضرعم رد یمرچ دنب نداد رارق زا

.دوش لکش دب ای هداد تسد زا ار دوخ گنر تسا نکمم یمرچ

 

دنب نداد رارق زا .دوش هدولآ یشیارآ داوم ای نغور هلیسو هب تسا نکمم نیاربانب تسا ریذپ تشن مرچ–

.دینک یراددوخ تلاوصحم نیا ضرعم رد یمرچ

 

دنب ضیوعت

.دینک ادج Gear زا ار نآ ،دنب ضیوعت یارب

:SM-R720

.دیهد راشف دننک یم یقلات دنب و Gear هندب هک یلحم رد ار همکد1 1

14